ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ แปลง ท ที่สุดธาตุ กับ ย เป็น ชฺช สำเร็จรูปเป็น อาปชฺชนฺติ