ปัญญานั่น ชื่อว่า อาสวกฺขยาๆ เป็นเหตุสิ้นไปแห่งอาสวะ วิ.บุพ.กัม.วิ. อาสวกฺขยา ปญฺา = อาสวกฺขยปญฺา