ปาริสุทฺธิ อ. ความหมดจดแห่งอาชีวะ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อาชีวสฺส ปาริสุทฺธิ = อาชีวปาริสุทฺธิ คำว่า ปาริสุทฺธิ มาจาก ปริ + สุธ ธาตุ ในความหมดจด + ติ ปัจจัย ทีฆะ อ ที่