(ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องยังกิเลสให้ร้อนทั่ว คำว่า อาตาปี ลง อี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต วิ.ว่า อาตาปํ อสฺส อตฺถีติ อาตาปี (ปุคฺคโล) ความเพียรเป็นเครื่องยังกิเลสให้ร้อนทั่ว ของบุคคลนั้น มีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้น