ปุริส เช่น ทุ.เอก. กุลทตฺติยํ (กมฺพลํ) ซึ่งผ้ากัมพล อันตระกูลให้แล้ว [ธ. ๖: จิญฺจมาณวิกาวตฺถุ หน้า ๔๙] เป็นตติยาตัปปุริสสมาส วิ.ว่า กุเลน ทินฺโน =