ปุริส เช่น ทุ.เอก. ครุกาพาธํ ซึ่งอาพาธอันหนัก เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า ครุโก อาพาโธ = ครุกาพาโธ