ปุริส เช่น ทุ.เอก. อาคตมคฺคํ ซึ่งหนทางแห่ง…มาแล้ว เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อาคตสฺส มคฺโค = อาคตมคฺโค