ปุริส เช่น ทุ.เอก. อาคมนภาวํ ซึ่งความเป็นคืออันมา เป็นอวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า อาคมนํ เอว ภาโว = อาคมนภาโว