ปุริส เช่น ทุ.เอก. อุฬารสกฺการํ ซึ่งสักการะอันยิ่ง เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า อุฬาโร