ปุริส เช่น ป.เอก. โอโรหิตุกาโม (สุปฺปพุทฺโธ) อ. พระเจ้าสุปปพุทธะ ผู้ใคร่เพื่ออันลงไป เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า โอโรหิตุํ กาโม =