ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. ขนฺธาทิเภทํ (โลกํ) ซึ่งโลกอันต่างโดยโลกมีขันธ์เป็นต้น เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส และวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส