ผู้ทรงประสงค์เพื่ออันทรงจับ เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า คณฺหิตุํ กาโม = คณฺหิตุกาโม (ราชา) ดู อาคนฺตุกาม