ผู้บ้า อิต. ลง อิ อาคม และ อา เครื่องหมายอิตถีลิงค์ ได้รูปเป็น อุมฺมตฺติกา เช่น ป.เอก. อุมฺมตฺติกา (อิตฺถี) อ. หญิง ผู้บ้า (เป็นหญิงบ้า) [ธ. ๔: ปฏาจารา