ผู้มีกำลังคือขันติ ลง ณ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต มีอวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ อว.บุพ.กัม.วิ. ขนฺติ