ผู้อดทนต่อโอวาท คำว่า โอวาทกฺขม มาจาก โอวาท บทหน้า + ขม ธาตุ ในความอดทน + อ ปัจจัยในนามกิตก์ ซ้อน กฺ หน้า ขม ธาตุ ได้รูปเป็น