พฤทธิ อุ ต้นธาตุเป็น โอ ลบ ณ ได้รูปเป็น โกธ แปลว่า ความโกรธ เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า กุชฺฌนํ = โกโธ ความโกรธ ชื่อว่า โกโธๆ ความโกรธ