ภิกษุนั้น ชื่อว่า อารญฺโกๆ ผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นวัตร คำว่า อารญฺก มาจาก อรญฺ ศัพท์ เป็น นปุ. + ณ ปัจจัย ในราคาทิตัทธิต