มาจาก อาส ธาตุ ในความนั่ง + ยุ ปัจจัย แปลง ยุ เป็น อน ได้รูปเป็น อาสน แปลว่า เป็นที่นั่ง เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ วิ.ว่า อาสติ เอตฺถาติ