มาสา ฉ.ตัป.วิ. เอกมาสทฺวิมาสานํ อจฺจโย = เอกมาสทฺวิมาสจฺจโย คำว่า อจฺจย มาจาก อติ บทหน้า + อิ ธาตุ ในความไป + อ ปัจจัย แปลง ติ เป็น ตฺย แปลง ตฺย เป็น จฺจ แปลง อิ ธาตุเป็น เอ แปลง เอ เป็น อย ได้รูปเป็น อจฺจย แปลว่า การล่วงไป เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า อจฺจยนํ = อจฺจโย การล่วงไป ชื่อว่า อจฺจโยๆ การล่วงไป