มีชื่ออย่างนี้ อิต. แจกเหมือน กญฺา เช่น ป.เอก. อิตฺถนฺนามา (อิตฺถี) อ. หญิง มีชื่ออย่างนี้ นปุ. แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. อิตฺถนฺนามํ (กุลํ)