มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ นบุพ.พหุพ.วิ. นตฺถิ ตสฺส โรโคติ อาโรโค (ปุคฺคโล) [ทีฆะ อ เป็น อา] ฉ.ตัป.วิ. อาโรคสฺส ภาโว = อาโรคภาโว ฉ.ตุล.วิ. อาโรคภาโว ปรโม เยสํ เต อาโรคภาวปรมา