มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ มย.ปกติ.วิ. อิทฺธิยา สิทฺธํ = อิทฺธิมยํ (รูปํ) รูปอันสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์ วิ.บุพ.กัม.วิ. อิทฺธิมยํ รูปํ = อิทฺธิมยรูปํ