มีสมาหารทวันทวสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ส.ทวัน.วิ. ขโย จ วโย จ = ขยวยํ ทุ.ตัป.วิ. ขยวยํ ปตฺตํ = ขยวยปฺปตฺตํ (รูปํ) [ซ้อน ปฺ]