ยังจิตดวงเกิดขึ้นแล้ว เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า อุปฺปนฺนํ จิตฺตํ = อุปฺปนฺนจิตฺตํ