ยุ เป็น อน ได้รูปเป็น โกฏฺฏน แปลว่า อัน (การ)ซ้อม เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า โกฏฺฏนํ = โกฏฺฏนํ การซ้อม ชื่อว่า โกฏฺฏนํๆ การซ้อม