ย่อมประชุมลง โอ บทหน้า + สร ธาตุ ในความประชุม, ความรวบรวม + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ สำเร็จรูปเป็น โอสรนฺติ