รตฺติ เช่น ทุ.เอก. ครุกาปตฺตึ ซึ่งอาบัติอันหนัก เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า ครุกา อาปตฺติ = ครุกาปตฺติ