+ รุป ธาตุ ในความยกขึ้น + เณ ปัจจัย ในเหตุกัตตุวาจก + ตฺวา ปัจจัย พฤทธิ อุ ที่ รุป ธาตุ เป็น โอ ลบ ณ