ลำตาลหนึ่งเป็นประมาณ เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีอสมาหารทิคุสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ อ.ทิคุ.วิ. เอโก ตาโล = เอกตาโล ฉ.ตุล.วิ. เอกตาโล ปมาณํ ยสฺส โส เอกตาลปฺปมาโณ (อากาโส) [ซ้อน ปฺ]