ลิงค์ ปุ. เช่น ป.เอก. อิตโร (ปุริโส) อ. บุรุษ นอกนี้ พหุ. อิตเร (ปุริสา) อ. บุรุษ ท. เหล่านอกนี้ อิต.