วาจก + ยุ ปัจจัย ลบ ห ที่สุดธาตุ แปลง ยุ เป็น อน ลบ อา ที่ ณฺหา ได้รูปเป็น คณฺหน แปลว่า การ (อัน) จับเอา เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า คณฺหนํ = คณฺหนํ