วิปสฺสนาธมฺโม) เขา ย่อมมายินดี ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั่น เหตุนั้น ธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั่น ชื่อว่า อาราโมๆ เป็นที่มายินดี [อา ในรูปวิเคราะห์ ใช้ อาคนฺตฺวา แทน]