วิภัตติ ฝ่ายเอก. ลง โต ปัจจัย เป็น เอเกกโลมกูปโต บ้าง เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์