วิภัตติ แปลง ท ที่สุดธาตุ กับ ย เป็น ชฺช รัสสะ อี วิภัตติ เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น อาปชฺชิ ดู อกริ