วิสํ ยสฺส โส อาสีวิโส (สปฺโป) พิษ ที่เขี้ยว ของงูใด (มีอยู่) งูนั้น ชื่อว่ามีพิษที่เขี้ยว [อาสี = เขี้ยว อิต.]