วิเสสนะของนามได้ทั้ง ๓ ลิงค์ ปุ. เช่น ปญฺ.เอก. เอตฺโต (โลกโต) จากโลกนี้ อิต. เช่น ปญฺ.เอก. เอตฺโต (ธานิโต) จากเมืองนี้ นปุ. เช่น ปญฺ.เอก. เอตฺโต (วตฺถุโต) จากเรื่องนี้