วิ.บุพ.กัม.วิ. ปโร โลโก = ปรโลโก อ.ทวัน.วิ. อิธโลโก จ ปรโลโก จ = อิธโลกปรโลกา ส.ตัป.วิ. อิธโลกปรโลเกสุ อตฺโถ = อิธโลกปรโลกตฺโถ