ว.,ปุ. (ปุคฺคโล) อ. บุคคล ผู้ไปสู่ทางไกลยืดยาวโดยปกติ อทฺธา บทหน้า + คม ธาตุในความไป + รู ปัจจัย รัสสะ อา บทหน้าเป็น อ ลบ ม ที่สุดธาตุ ลบ ร เหลือไว้แต่ อู ได้รูปเป็น อทฺธคูแปลว่า ผู้ไปสู่ทางไกลยืดยาวโดยปกติ เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ วิ.ว่า อทฺธานํ คจฺฉติ สีเลนาติ อทฺธคู (ปุคฺคโล)