ศัพท์ แปลว่า ทั้งสอง ลง โต ปัจจัย สำเร็จรูปเป็น อุภโต ใช้แทนปัญจมีวิภัตติ เช่น อุภโต (ปสฺสโต)