สมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ส.ทวัน.วิ. รตฺติ จ ทิโว จ = รตฺตินฺทิวํ คืนและวัน [ซ้อน นฺ] อ.ทิคุ.วิ. เอกํ รตฺตินฺทิวํ = เอกรตฺตินฺทิวํ