สมฺปนฺโน = อาจารสมฺปนฺโน (เถโร) อิต. ลง อา เครื่องหมายอิตถีลิงค์ แจกเหมือน กญฺา เช่น ป.เอก. อาจารสมฺปนฺนา (เถรี)