สัตตมีวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ แปลง อ กับ สฺมึ เป็น อํ สำเร็จรูปเป็น เอกทิวสํ เป็นอสมาหารทิคุสมาส วิ.ว่า เอโก ทิวโส = เอกทิวโส