สาธนะ วิ.ว่า อาสยติ นนฺติ อาสโย (ธมฺโม) เขา ย่อมอาศัย ซึ่งธรรมนั้น เหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่า อาสโยๆ เป็นที่อาศัย