(สารมฺโภ) อ. ความแข่งดี อันมีอย่างนี้เป็นอาทิ เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า เอวํ อาทิ ยสฺส โส เอวมาทิโก (สารมฺโภ) [บทสมาสลง ก สกัตถ์]