สิจ ธาตุ ในความหยอด + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + ม วัตตมานาภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ [อา + สึจ + อ + ม ] แล้วแปลงนิคคหิตเป็น ญฺ เพราะ จ อยู่หลัง, ม อยู่หลัง ทีฆะ อ ที่สุดธาตุเป็น อา สำเร็จรูปเป็น อาสิญฺจาม