+ สิจ ธาตุ ในความหยอด + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + ถ ปัญจมีวิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ [อา + สึจ + อ + ถ ] แล้วแปลงนิคคหิตเป็น ญฺ เพราะ จ อยู่หลัง สำเร็จรูปเป็น อาสิญฺจถ