สี ของผ้าใด เพียงดังสี แห่งแมลงค่อมทอง ผ้านั้น ชื่อว่าอันมีสีเพียงดังสีแห่งแมลงค่อมทอง