สู่ป่าช้า ที่เป็นที่นำมาเผา อา บทหน้า + ฬาห ธาตุ ในความเผา, ความฆ่า + ยุ ปัจจัย แปลง ยุ เป็น อน ได้รูปเป็น อาฬาหน แปลว่า เป็นที่