หน้า ๙๒] เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า อาคมนา ปฏิปทา = อาคมนปฺปฏิปทา [ซ้อน ปฺ] คำว่า อาคมน ในคำว่า อาคมนปฺปฏิปทํ