หยากเยื่อ แจกเหมือน กญฺา เช่น ทุ.เอก. กจวรฉฑฺฑนิกํ (ปจฺฉึ) ซึ่งกระเช้า อันเป็นเครื่องทิ้งซึ่งหยากเยื่อ มาจาก กจวร บทหน้า + ฉฑฺฑ ธาตุ ในความทิ้ง + ยุ ปัจจัย แปลง ยุ เป็น อน เป็น